Informácie

Kategórie

Najpredávanješie produkty

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre internetový obchod obchodnej spoločnosti AES Košice s.r.o. a upravujú obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorené prostredníctvom tohto internetového obchodu na webovom sídle: www.zeleziarstvo-kosice.com.

Predávajúci:

 

AES Košice s.r.o.

Táborská 36, 040 01 Košice

IČO: 48 009 181

zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 36740/V

telefonický kontakt: 0917 104 687

e-mail: aeskosice@gmail.com

Bankové spojenie: SLSP a.s., číslo účtu: 5066842406/0900

 

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslaním objednávky uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu. Zaslaním objednávky zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a zároveň v prípade kupujúceho- fyzickej osoby potvrdzuje, že si je vedomá, že jej osobné údaje poskytla a sú spracúvané za účelom plnenia kúpnej zmluvy a tiež, že spracúvanie jej osobných údajov je nevyhnutné podľa zákona o DPH, a to všetko v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami kupujúci-fyzická osoba potvrdzuje, že bol informovaný ako dotknutá osoba o svojich právach pri spracúvaní jeho osobných údajov prečítaním tejto INFORMÁCIE PRE KUPUJÚCEHO AKO DOTKNUTEJ OSOBY PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.
Kupujúci je zodpovedný za presné a pravdivé údaje v objednávkovom formulári. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená spätnou e-mailovou správou, v ktorej má kupujúci ešte možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke chyba z akéhokoľvek dôvodu, bezodkladne nás kontaktujte.


Spoločnosť AES Košice s.r.o. ako Predávajúci zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci sa týmto zaväzuje, že všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú dôverné a neposkytne osobné údaje tretej strane.

Objednávanie tovaru

Objednávanie tovaru je možné iba prostredníctvom elektronického obchodu na webovom portáli: www.zeleziarstvo-kosice.com.

Podmienkou platnosti objednávky je pozorné vyplnenie všetkých registračných údajov podľa objednávkového formulára. Jeho vyplnením a odoslaním kupujúci súhlasí s obsahom a kúpnou cenou objednávky.

Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, súhlasí s nimi a zároveň dáva súhlas na poskytnutie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre úplné a včasné vybavenie objednávky.

Dodanie tovaru

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. V prípade neprevzatia tovaru na uvedenej adrese, bude tento tovar opätovne zaslaný až na základe písomnej žiadosti kupujúceho o opätovné zaslanie a uhradení nákladov spojených s týmto konaním /t.j. balné, poštovné/.

Tovar expedujeme do 3 pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky alebo zaplatenia kúpnej ceny, v závislosti od spôsobu platby.

V prípade, ak si kupujúci vyberie v objednávkovom formulári ako spôsob dodania tovaru osobný odber na predajni na ulici Táborská 36, 040 01 Košice, za dodanie tovaru sa považuje odovzdanie tovaru kupujúcemu zo strany predávajúceho.

Pri odoslaní tovaru Predávajúci vystaví faktúru, ktorá je pripojená k zásielke a slúži zároveň aj ako záručný list. Pri osobnom odbere bude faktúra odovzdaná kupujúcemu spolu s tovarom.

Kúpna cena a platobné podmienky

Kúpna cena za tovar je platná v čase objednania tovaru na internetovej stránke zvýšená o príslušnú sadzbu  DPH a poštovné.

Pri osobnom odbere kupujúci platí iba za cenu tovaru zvýšenú o príslušnú sadzbu DPH. Nehradí poštovné.

Platiť za tovar môže kupujúci spôsobmi:

-         platba dobierkou - peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovnému doručovateľovi alebo na pošte,

-         bankový prevod - po obdržaní Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet uvedený v záhlaví týchto obchodných podmienok. Po prijatí platby obratom odosielame emailom informáciu o jej prijatí na náš účet a následne zasielame Vami objednaný tovar v lehote troch pracovných dní,

-         v hotovosti, prípadne platobnou kartou na predajni na Táborskej 36, 040 01 Košice v prípade, ak ste si zvolili osobný odber tovaru.

Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až zaplatením celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, t.j. pripísaním prostriedkov na účet predávajúceho alebo v hotovosti doručovateľovi alebo na pošte pri preberaní zásielky.

 

Odstúpenie od zmluvy/vrátenie tovaru

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy a tovar vrátiť v lehote 14 dní odo dňa keď Kupujúci, príp. ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar za splnenia týchto podmienok:

-          tovar nesmie byť poškodený, použitý, znečistený

-          spolu s vráteným tovarom je kupujúci povinný poslať aj originál daňového dokladu/faktúry,

-          neporušený tovar zabalí a zašle na adresu predávajúceho,

-          o vrátení tovaru informuje predávajúceho e-mailom,

-          náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí vrátiť zakúpený tovar jednoznačným vyhlásením, a to listom na adresu sídla spoločnosti: AES Košice s.r.o., Táborská 36, 040 01 Košice, alebo emailom na aeskosice@gmail.com .  Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete TU.

Prijatie odstúpenia od zmluvy z Vašej strany Vám bezodkladne potvrdíme emailom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda do 14 dní od preukázateľného prevzatia tovaru.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bezhotovostným prevodom na číslo účtu, ktoré nám uvediete.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám zašlite späť na adresu:

AES Košice s.r.o.

Táborská 36

040 01 Košice

 

Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty.

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

Na vrátenom tovare zodpovedá Kupujúci iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

  1.       Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z nasledovných dôvodov:

-         z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovar,

-         ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci,

-         ak predávajúci ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene uvedenej v objednávkovom formulári.

Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu akékoľvek prijaté platby za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

 

Ak ide o vadu tovaru, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Záručná doba a reklamácie

Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov a priložená faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru a pri údržbe a používaní tovaru je potrebné sa riadiť návodom na starostlivosť o tovar.

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo telefonicky. Reklamácie si je možné uplatniť písomne na adrese spoločnosti: AES Košice s.r.o., Táborská 36, 040 01 Košice alebo na e–mail: aeskosice@gmail.com .

 

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené hneď po doručení tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie predávajúcemu a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Záverečné ustanovenia

Podmienky a vzťahy neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanoveniami  Občianskeho zákonníka a z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Predávajúci si vyhradzuje právo podľa potreby meniť Obchodné podmienky alebo cenník obchodnej spoločnosti AES Košice s.r.o. a o ich zmene bude informovať oznámením na webovom sídle.

Tieto obchodné podmienky obchodnej spoločnosti AES Košice s.r.o. nadobúdajú platnosť 25.05.2018.